Povinnosti rodičů

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání žáka

c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělání a o případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, doložit údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení nebo zdravotním znevýhodnění

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

e) oznamovat škole podle §28 odst. 2 a 3, dále pak školského zákona č.561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích