Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis do školního roku 2018/2019 se uskuteční 5. dubna od 13 hodin v první třídě.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to 5. dubna 2018.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době zápisu požádat o odklad. Tuto žádost je povinen doložit do konce dubna. Žádost je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Organizace zápisu

Průběh zápisu k povinné školní docházce je rozdělen na tři části:  formální, motivační a neformální část.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

V rámci neformálních aktivit ( např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Desatero pro rodiče

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkoda v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecEnglish in Action Week
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecACES