Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Zápis do školního roku 2019/2020 se uskuteční 2. dubna 2019 od 13 hodin v první třídě. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.  Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době zápisu požádat o odklad. Tuto žádost je povinen doložit do konce dubna. Žádost je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Organizace zápisu:

Průběh zápisu k povinné školní docházce je rozdělen na tři části:

Formální (zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky)

Motivační (motivační rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem trvá nejvýše 20 minut, je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti)

Neformální (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy)

Desatero pro rodiče

Kritéria přijetí

Maximální možný počet přijatých žáků je 30.

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkola v pohodě II
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecAktivní škola