Povinnosti rodičů

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání žáka c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělání a o případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, doložit údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení nebo zdravotním znevýhodnění d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem e) oznamovat škole podle §28 odst. 2 a 3, dále pak školského zákona č.561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

Naše škola je zapojena do projektů

  • škoda v pohoděŠkola v pohodě
  • Google AppsGoogle Apps for Education
  • Ovoce do školOvoce do škol
  • iTecSeznam se bezpečně
  • iTecAktivní škola