Z Naeradec

OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLKY

03.09.2020

Žádáme rodiče, aby neposílali své děti do školky v případě, že se u nich objeví příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud dítě s příznaky do školky přijde, školka musí volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školky – dítě není vpuštěno do budovy školky za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školky a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školky; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve školce; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve školce a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školky
  • Ve všech uvedených případech školka informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Naše škola je zapojena do projektů