Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členy týmu ŠPP jsou:

• Výchovný a kariérový poradce- Mgr. Jana Svobodová
Konzultační hodiny:
– pro rodiče – pátek – 11:00-12:00
– pro žáky – čtvrtek – 12:00-13:00
Kontakt: jana.svobodova@zsnaceradec.cz
• Školní metodik prevence – Mgr. Marie Fišerová
Konzultační hodiny:
– pro rodiče – úterý – 11.10 – 11.55
– pro žáky – pondělí – 12.05 – 12.50
Kontakt: marie.fiserova@zsnaceradec.cz

ŠPP – DOKUMENT

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

Pedagogicko-psychologická poradna – provoz, kontakty

Středisko výchovné péče

středisko adiktologických služeb Magdaléna, o.p.s.

Naše škola je zapojena do projektů