Z Naeradec

Informace k zápisu do prvního ročníku

30.03.2020

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Do základní školy podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola vám vydá rozhodnutí (po dodání všech potřebných dokumentů vám bude přiděleno registrační číslo, které obdržíte e-mailem, SMS zprávou nebo jiným dohodnutým způsobem).  Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 30. 4. 2020 vyvěšením seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na informační tabuli u ZŠ a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání: Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost pomocí:

  • datové schránky ID biimdvh
  • emailu s elektronickým podpisem zs@zsnaceradec.cz
  • poštou
  • po telefonické domluvě osobně ve škole  – tel. číslo   733 322 943   

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem). Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení by měla zajistit nejnutnější služby v souvislosti s žádostmi o odklad povinné školní docházky.

Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

Naše škola je zapojena do projektů